Obligatorisk pensionsforsikring

Når arbejdsgiver indbetaler obligatorisk  til din arbejdsmarkedspension, er du omfattet af den obligatoriske pensionsforsikring

Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft

Forsikringen er obligatorisk og træder i kraft for alle ansatte med pligtigt bidrag til arbejdsmarkedspensionen. Pensionsforsikringspræmien der betales af pensionsbidraget, fremgår af lønsedlen (lønkoder for ansatte i forsvaret 8271/8272 eller 7200/7210).

Ophør

Forsikringen ophører senest ved udgangen af den kalendermåned, hvori pågældende fylder 67 år.

Ligeledes bortfalder forsikringen, hvis det pligtige arbejdsmarkedspensionsbidrag og forsikringspræmie ophører.

Arbejdsmarkedspensionen er herefter sat i bero eller overgået til en tillægspension til tjenestemandspensionen, uden forsikringsdækning.

Det vil sige, forsikringen ophører enten pga. alder – fratrædelse eller overgang til anden kontraktform uden arbejdsgiverbetalt